KUCHH SHARAM HOTI HAE, KUCHH HYAA HOTI HAE, KUCHH GRACE HOTI HAE